Zájem Malíňáků o jejich obec roste

27.05.2016 00:00

V poslední době jsme svědky zvedajícího se zájmu o dění v naší obci. Velice patrné to je na dění spojeném s připravovanou změnou územního plánu. Veřejnost, členové spolků a někteří zastupitelé by se informace rádi dozvídali z první ruky – chtějí se účastnit pracovních schůzek s tématem územního plánu. Na posledním zasedání Zastupitelstva se ukázalo, že vedení obce, v rozporu s doporučeními současných autorit, nemá zájem zvát zájemce na pracovní jednání.

Vznikla proto aktivita občanů, dožadující se, aby se zastupitelstvo na veřejném zasedání zabývalo územním plánem a řešilo problémy, které občany trápí. Do schránek malínských domácností byl za tím účelem roznesen leták následujícího znění:

Prosíme, pomozte nám

Bez projednání s veřejností se připravuje změna územního plánu obce.
Územní plán se připravuje s výhledem alespoň na 10 let. Za tu dobu proběhnou nejméně dvakrát komunální volby, které mohou vyvolat změnu představ o rozvoji obce.
Má-li být územní plán základním dokumentem, ze kterého se rozvoj území obce odvíjí, musí s ním souhlasit nejen zastupitelé, ale také většina občanů naší obce.
Nechceme žádné překvapení jakými jsou skládky odpadů, další zábory půdy pro výstavbu,
další devastaci krajiny.
Chceme zdravé životní prostředí pro sebe i své děti, chceme důstojný život.

My, občané Nového Malína a Mladoňova požadujeme svolání zastupitelstva obce, kde by nám bylo sděleno vedením obce:

 • Proč se mění územní plán obce
 • Proč se nás nikdo nezeptal na náš názor
 • Kdo a proč rozhoduje bez názorů veřejnosti o tom, jak bude obec vypadat
 • Jaké návrhy a z jakých důvodů byly zadány pro vypracování změny územního plánu obce a co to pro nás znamená

  V následujících dnech alespoň některé z vás budeme navštěvovat s podpisovými listinami pro svolání zastupitelstva obce.
  Pokud vám není jedno jak naše obec bude vypadat, podpořte nás.


Následoval sběr podpisů na archy s tímto zněním:

My, níže podepsaní občané Nového Malína, žádáme v souladu s § 16, bod 2, odstavec f, zákona 128/2000 Sb. v aktuálním znění, aby na veřejném zasedání zastupitelstva:

 1. Vedení obce sdělilo:
  1. Proč se mění územní plán obce
  2. Proč se nás nikdo nezeptal na náš názor
  3. Kdo a proč rozhoduje bez názorů veřejnosti o tom, jak bude obec vypadat
  4. Jaké žádosti o změnu územního plánu Nový Malín byly předloženy, z jakých důvodů a co to pro nás znamená
 2. Zastupitelstvo projednalo a hlasovalo o čtyřech následujících návrzích usnesení:
  1. Zastupitelstvo obce Nový Malín ustavuje Výbor zastupitelstva pro práci s veřejností při změně územního plánu obce. Výbor je sedmičlenný, pět jeho členů tvoří zastupitelé obce, dva jeho členové jsou zástupci veřejnosti.
  2. Zastupitelstvo ukládá výboru, aby neprodleně uskutečnil tři veřejné schůze (ve spodní a horní části obce Nový Malín a v Mladoňově) k problematice probíhající změny územního plánu obce, seznámil veřejnost s návrhy na změnu  a získal stanoviska a návrhy občanů k problematice změny ÚP.
  3. Zastupitelstvo ukládá výboru, aby získané informace písemně zpracoval a předložil zastupitelstvu k dalšímu projednání.
  4. Zastupitelstvo ukládá všem orgánům obce, aby výboru poskytly potřebnou součinnost.
 3. Zastupitelstvo zvolilo členy Výboru zastupitelstva pro práci s veřejností při změně územního plánu obce.

Podle zákona o obcích musí být žádost obyvatel projednána zastupitelstvem nejpozději do 90 dní. Vzhledem k tomu, že žádost byla na obecní úřad doručena 23. 5. 2016, dá se očekávat, že bude projednávána na 9. VZZO, které by se mělo konat nejpozději 28. 7. 2016.

Doufáme, že zastupitelstvo vyjde občanům vstříc a splní jejich požadavky.

Redakce

Zpět