Dotazy Ing. Felkla z 4. ledna 2016

30.01.2016 00:00

Ing. Luděk Felkl dne 4. ledna 2016 předložil na podatelnu OÚ Nový Malín žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. 18. ledna 2015 mu bylo odpovězeno. Odpovědi podepsal pan Josef Minář

ŽÁDOST 1: Stavba cyklostezky Nový Malín - Šumperk (všechny etapy) – žádost o zaslání kopií faktur na uložení přebytečné zeminy na skládku v objemu 1628 tun a uložení sypaniny na skládku v objemu 1200m3, na základě kterých bylo toto uložení zaplaceno Obcí Nový Malín a poskytovatelem dotací (SFDI, ROP) prostřednictvím zhotovitele - Provozní Nový Malín s.r.o.. Kam byl materiál uložen a kým bylo zhotoviteli (resp. Obci Nový Malín) fakturováno uložení těchto materiálů?

ŽÁDOST 2: Žádám o předložení kopií faktur za nákup kameniva do podkladů cyklostezky v objemech dle závěrečného vyúčtování celé této investiční akce.
ODPOVĚĎ (společná pro žádost 1 a 2): Obec Nový Malín požadovanými informacemi nedisponuje a konstatuje, že právní předpisy jí nestanoví povinnost Vámi požadované informace mít.

ŽÁDOST 3: Jaká je náplň práce a pracovní zařazení zaměstnance obecního úřadu pana Faltuse ve vazbě na Nařízení vlády č 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě? Požaduji předložit kopii náplně práce pana Faltuse. (Na tuto část dotazu mi - tehdy ještě jako zastupiteli obce- nebylo v odpovědi ze dne 23.11.2015 odpovězeno)
ODPOVĚĎ: Opětovně sdělujeme, že Ing. Vladimír Faltus je zaměstnancem obce, který však není zařazen ve struktuře obecního úřadu. Na jeho pracovní poměr tak nelze aplikovat nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Ve zbývající části požadované informace týkající se náplně práce pana Faltuse považuje obec Nový Malín svou odpověď ze dne 23. 11. 2015 za dostačující. Odpověď z 23.11.2015 (podepsala ji paní Tylová) zněla: Pan Ing. Faltus je zaměstnancem obce Nový Malin jako technický a investiční pracovník. Není zařazen ve struktuře obecního úřadu. Pro obec zajišťuje především činnost týkající se svozu komunálního odpadu, kontrolu nad chodem sběrného dvora, kontrolu nad chodem kompostárny, dohled nad údržbou zeleně v obci, zpracování hlášení za odpady apod. Pro PNM provádí pan Ing. Faltus poradenskou činnost na základě dohody o provedení práce.

ŽÁDOST 4: Žádám o kopii smlouvy na provozování kompostárny mezi Obcí Nový Malín a provozovatelem Provozní Nový Malín s.r.o..
ODPOVĚĎ: kopie smlouvy o provozování komunitní kompostárny Nový Malín ze dne 8. 11. 2011 je přílohou této informace. Smlouva

ŽÁDOST 5: Žádám o kopii objednávky a následné faktury za stavění stanu MAS Šumperský venkov pro společnost Obnova obce Branná - Kolštejn, o.p.s. v Branné dne 14.8.2015. Jak bylo řešeno užití vozidla V3S ve vlastnictví obce Nový Malín firmou Provozní PNM s.r.o.? Kdo hradil provoz - PHM - vozidla při této akci? Kteří zaměstnanci PNM se stavění stanu zúčastnili?
ODPOVĚĎ: Kopie požadovaných listin jsou přílohou této informace

Pro potřeby tohoto zveřejnění přepsáno do formy:
OBJEDNÁVKA:
Objednáváme u Vás zapůjčení vozidla V3S
Uvedeným vozidlem dle požadavků MAS Šumperský venkov zabezpečíme dovoz stanu a setů na sjednané místo.
Podmínky zápůjčky:
Podklady pro fakturaci souhrnným dokladem předloží objednatel nejpozději do 20.12.2015.
Vystavil: Tylová Lenka
Fakturovaná částka za 1km ve výši 30,- Kč-bez DPH Silniční daň hradí objednatel.

DAŇOVÝ DOKLAD
Dodavatel: Obec Nový Malín
Odběratel: Provozní Nový Malín s.r.o.
Datum splatnosti: 18.1.2016
Datum vystavení dokladu: 18.12.2015

O z n a č e n í   d o d á v k y

MJ

Množ.

Cena za jed.

Cena bez DPH

DPH%

Cena s DPH

Pozn.

zapůjčení vozidla V3S dle Objednávky a Přílohy k vozidlu

 

1

14 520,00

14 520,00

21,00

17 569,20

 

 

Zaokrouhleni: -0,20 Kč
Celkem: 17 569,00 Kč

 

Příloha k vozidlu V3S:

Datum

Akce

Km

Kč/Km

celkem

10.7.2015-13.7.2015

Nemrlov - Oskava

76

30

2280

 

 

 

 

 

24.7.2015-27.7.2016

Areál zdraví VL

52

30

1560

 

Chromeč

52

30

1560

 

 

 

 

 

7.8.2015-10.8.2015

Papírna VL

56

30

1680

 

Dolní Studénky

20

30

600

 

 

 

 

 

14.8.2015-17.8.2015

Branná

136

30

4080

 

Pekařov

92

30

2760

Cena celkem bez DPH

14520

DPH 21%

3049

Cena celkem s DPH

17569


   

Zpět