Interpelace zastupitelů přednesené na 4. VZZO dne 23. 7. 2015

24.08.2015 19:57

Na 4. VZZO pánové Langer a Schubert využili možnosti interpelovat vedení obce a předložili několik dotazů. Text dotazů byl zveřejněn na obecních stránkách v zápise z jednání zastupitelstva. Dne 21. 8. 2015 paní Tylová poslala odpovědi.
Chtěli bychom se s Vámi o odpovědi podělit. K odpovědím připojujeme i naše komentáře. Originál odpovědí je zde.

Dotazy pana Langera:

1) Dotaz na paní Tylovou: Používají auta v Provozní jízdní deníky, puťovky, kolečka do tachografu? Kde a kdy je do nich možné nahlédnout.
Odpovídá paní Lenka Tylová: Všechna vozidla a stroje Provozní Nový Malín s.r.o. vedou evidenci o provozu odpovídající platné legislativě. Není důvod poskytovat Vám tyto k nahlédnutí, neboť se nejedná o věci, které souvisejí s výkonem Vaší funkce zastupitele obce.
Komentář p. Langer: Na dotaz po tachografech a kolečkách do tachografu není odpovězeno. Ale jsou to jediné věci, které prokážou, kdy, kam, jak daleko, kolikrát, jak dlouho... auta jezdila. Nařizuje to zákon. Evidence o provozu sama o sobě nestačí. Dá se dopisovat dodatečně, přepisovat, falšovat.

2) Dotaz na pana starostu: Proč se zdražuje částka na opravu cesty u Gronycha? Proč se musí dláždit? Jsou jen špatné reference.
Odpovídá starosta obce Josef Minář: Cesta u Gronycha se v případě dláždění nezdražovala. Pro dláždění je zapotřebí souhlas sousedů a ten neprošel, proto jsme uvedli cestu do původního stavu. Rekonstrukce již není zapotřebí, nebude se provádět.
Komentář p. Langer: Z odpovědi plyne jediné. Občane, nechceš dlažbu od Provozní, nebudeš mít nic, jenom to zalátáme a jedeme dál.

3) Dotaz na pana starostu: Vysvětlete a zdůvodněte proplacení dvojí, za stejnou práci na 70 tis. Kč, za řešení situace dopravy u náměstí. Termíny návštěv ve faktuře, doložte zápisy z jednání, plus fotokopie stavebního deníku, kde jsou návštěvy jistě zaznamenány a podepsány.
Odpovídá starosta obce Josef Minář: Nejedná se o dvojí proplacení faktur. Autorský dozor a PD skutečného provedení RCO od projektantky Ing. Halámkové, jsou činnosti, které nejsou obsahem smlouvy s Ing. arch. Petrem Doležalem. Rozpis činností paní Ing. Halámkové byl součástí její cenové nabídky a tato je založena v dokumentaci k akci na OÚ. Cena byla 45. tisíc za autorský dozor a 15. tisíc za PD skutečného provedení tj. celkem 60 tis. Kč.
Komentář p. Langer: Na dotaz je odpovídáno obecně a povrchně. A to tak, aby nic neupadlo v podezření. Zápisy z jednání na OU nedoloženy, stavební deník nepředložen. Jedině tyto dvě věci mohou prokázat, zda faktura za jednotlivé návštěvy a práci byla skutečně odvedena nebo ne.

4) Dotaz na paní Tylovou: kdo, kdy a jak provedl dopravní řešení Na Mlýně? Komu a jak se fakturovalo a co. Jedná se o souběh dvou akcí, obecní cesta – zhotovitel Provozní a soukromá cesta investor Jonášová – zhotovitel Provozní.
Odpovídá paní Lenka Tylová: Projekční činnost včetně dopravního řešení pro investora stavby (paní Dana Jonášová) v lokalitě na Mlýně zajišťovala firma Uning s.r.o., ta má požadované údaje. Nejedná se o souběh dvou akcí.
Komentář p. Langer: Z odpovědi nelze vyvodit, zda  nejde skutečně o dvě věci. Silnice pro p. Jonášovou a cesta k vodojemu? Řešení dopravní situace na výjezdech z boční na hlavní.

5) Dotaz na pana starostu: Jak moc nutně a proč se musí dělat nová cesta k vodojemu u Cikryta. Stávající je kvalitní, jsou tam jen dva rodinné domy. Nepotřebuje obec tuto investici nutně někde jinde?
Odpovídá starosta obce Josef Minář: Cesta k vodojemu u p. Cikryta byla již několikrát překopána 3x vodovodem, 1x splaškovou kanalizací, 1x plynovodem a přípojkami NN k VDJ 200, navíc je v cestě silný pramen vody. Cesta nikdy nebyla opravena pouze zaštěrkována, je ve špatném stavu a její rekonstrukce byla plánována na r. 2014, ale pozdržela ji výstavba lokality na Mlýně.
Komentář p. Langer: Péče p. starosty o cestu je skoro dojemná. V momentě, kdy se dotýkají akce soukromého investora s OU, v jednom místě a čase. Projekt opravy cesty je vypracován. Co však veřejnost neví, je to, v jakém rozsahu, kolik metrů, odkud až kam lze za peníze schválené RO vybudovat. Kam bude cesta dlážděná a kde zůstane štěrková?

Dotazy pana Schuberta:

Na všechny dotazy odpovídá starosta obce pan Josef Minář.

1) Jak vysvětlíte, že RO usnesením z 10. zasedání (15. 7. 2015) odporuje usnesení 12. VZZO (15. 4. 2013)?
Odpověď: Usnesení RO ze dne 15. 7. 2015 neodporuje zamítnutému návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci TI pro 9 RD v lokalitě „Na Mlýně“ v Novém Malíně s paní DJ, N. Malín, z 12. VZZO konaném dne 15. 4. 2013. Podle tehdy navrhované smlouvy o spolupráci, by celou lokalitu realizovala Obec včetně zajištění administrativy a celé činnosti investora, jako u jiných lokalit (př. Zajícovo pole, K Lužím), což se v daném případě neuskutečnilo. Na 10. zasedání RO dne 15. 7. 2015 se jednalo pouze o schválení uzavření jedné, zcela běžné, smlouvy o dílo na výstavbu komunikace na „Mlýně" na základě požadavku paní Jonášové.
Komentář p. Schubert: RO na   10. zasedání   (15. 7. 2015) přijala usnesení: uzavření smlouvy o dílo č. 5/2015 „Výstavba komunikace Na Mlýně“ mezi paní DJ, bytem NM, jako objednatelem a Obcí Nový Malín, jako zhotovitelem, s cenou díla 741.993,-Kč bez DPH.
12. VZZO (15. 4. 2013) mělo na svém programu bod 4c) smlouva o spolupráci při realizaci výstavby TI pro 9 RD v lokalitě „ Na Mlýně“ v Novém Malíně s paní DJ, Nový Malín. Bod byl navržen až na jednání, dopředu se o něm nevědělo. Jak to je v Malíně obvyklé, zastupitelé smlouvu, kterou měli schvalovat, nedostali ani k nahlédnutí. Podle důvodové zprávy měla smlouva řešit vybudování inženýrských sítí, tj. přístupová cesta, voda, kanalizace, možná i elektřinu a plyn. Pan Minář podle odpovědi na otázku nepovažuje za nutné nechat si od zastupitelstva schválit, byť jen část toho co mu zastupitelstvo v roce 2013 kompletně zamítlo! Pan Minář navíc naprosto nebere v úvahu požadavky občanů, aby byly nejdříve zastaveny stávající parcely a teprve následně se vytvářely nové, ale naopak prosazuje vytvoření nových parcel!

2) PNM již nebude podávat nabídky k VVŘ (veřejným výběrovým řízením - pozn.red.), bude je za ni podávat obec? Proč?
Odpověď: Provozní Nový Malín s.r.o. se zúčastňuje podávání nabídek na různá veřejná výběrová řízení. Obec je za firmu nepodává.
Komentář p. Schubert: Dotaz byl položen na základě usnesení z 10. zasedání RO ze dne 15. 7. 2015, kde se píše, že obec Nový Malín přijala zakázku opravy chodníků pro Město Zábřeh a že byla uzavřena rámcová smlouva o dílo mezi obcí Nový Malin jako objednatelem a Provozní Nový Malin s.r.o. jako zhotovitelem, na realizaci oprav chodníků ve městě Zábřeh. Z odpovědi, předpokládám, že je pravdivá, plyne, že obec získala v Zábřeze zakázku bez výběrového řízení. Nicméně nápravu chyb Provozní nebude chtít Zábřeh po Provozní, ale po obci!

3) Cesta od školy směrem na vodní nádrž Krásné. Vyšetřoval někdo, kdo ornici odvezl?
Vyšetřoval někdo, kdo tam navezl stavební odpad?

Odpověď: Cesta od školy směrem na vodní nádrž Krásné je v šetření ČIŽP. S ohledem na zachování objektivity v současnosti probíhající kontroly ze strany ČIŽP v dané věci nebudou do skončení předmětné kontroly další informace v této věci mimo kontrolu poskytovány.
Komentář p. Schubert: Tato odpověď neodpovídá situaci. Nejedná se o vyšetřování trestního oznámení.

4) Jak vysvětlíte nesplnění termínu revitalizace malínského „náměstí"? Budete z nesplnění vyvozovat nějaké závěry?
Odpověď: Realizace RCO (revitalizace centra obce – pozn. red.) byla splněno v termínu i se všemi vícepracemi.
Komentář p. Schubert: Termín předání díla byl podle smlouvy o dílo 30. 6. 2015. Je mi známo, že k tomuto termínu nebyla dodělána cesta vedoucí od Hýblů ke kolejím, autobusová zastávka naproti kostelu směrem na Mladoňov, vodní prvek, na mnoha místech nebyly zarovnány pásy zeleně u nově vzniklých zpevněných ploch a vysázena tráva. Asi týden po termínu jsem byl na OÚ a mezi dokumenty nebyl protokol o předání.

5) Kdy proběhne kolaudace malínského náměstí? (alespoň přibližně) Jakým způsobem datum kolaudace oznámíte?
Odpověď: Termín kolaudace vypisuje odbor dopravy MěÚ v Šumperku. Za obec se jí účastní osoba oprávněná za obec jednat, tj. starosta obce. Termín kolaudace samostatně nad rámec zákona oznamovat nebudeme, neděje se to ani u jiných stavebních akcí.
Komentář p. Schubert: Vedení obce se nenamáhá sdělit svým občanům, zda již je ukončeno budování prostor, které jim mají sloužit několik desítek let.

6) Podle §5 odstavec 3 zákona o svobodném přístupu k informacím je povinný subjekt do patnácti dnů od poskytnutí informací na žádost tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kde k tomu mají obecní stránky vymezený prostor? Proč jste nezveřejnili dotazy pana Langera na Provozní?
Odpověď: Odpovědi na dotazy zastupitele Martina Langera nebyly zveřejněny z toho důvodu, že nebyly položeny dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud budou ze strany obce poskytovány odpovědi na dotazy dle zákona o svobodném přístupu k informacím, budou na internetových stránkách obce zveřejňovány.
Komentář p. Schubert: Jen půl odpovědi. Chybí informace kde mají obecní stránky vymezený prostor. V minulosti již byly položeny dotazy podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Zmíněné dotazy p. Langera zveřejňujeme na stránkách ZZO.

7) Jaká jsou pravidla na stanovení výše nájmu prostor k bydlení, jejichž majitelem je obec?
Odpověď: Tato problematika náleží do pravomoci rady obce, která stanovuje výši nájemného u prostor určených k bydlení v místě a čase obvyklém.
Komentář p. Schubert: Je to vyhýbavá odpověď. Starosta by měl být schopen odpovědět i za RO. Dá se domýšlet, že odpověď znamená: RO stanovuje ceny ad hoc, obecná pravidla nejsou.

Text podepsaný panem Minářem, uvedený pod odpověďmi:

Neustálé podezírání a kladení dotazů řídícím pracovníkům obce i PNM, udávání obce i PNM má za cíl vyvolat dojem o nekalých praktikách. Celá tato kampaň p. Langera a p. Schuberta pouze poškozuje dobré jméno obce Nový Malín a jejího vedení a způsobuje velké finanční ztráty. Pan Langer chce řídit vše, zatím jenom škodí.

Komentář p. Langer: Jelikož činnost vedoucích pracovníků OU a PNM vykazuje neustále podezření min. z nekalých praktik, jsou zastupitelé ZZO nuceni využívat všech zákonných prostředků, aby se dobrali podstaty jednotlivých kauz. Věci, které se dějí na OU a PNM jsou neustále zamlžovány, tajeny, překrucovány. Poškozovat dobré jméno obce dost dobře nejde. Jedině snad, kdyby byly postupy ZZO shledány nezákonnými a protiprávními, a to, jak doufám, opravdu nejsou. Pan starosta se nám snaží tvrdit, že jsme obci způsobili veliké finanční ztráty. Co si o tomto nesmyslu myslet? Snad jen to, že až výsledky všech probíhajících šetření a věcí dalších připravovaných, nám teprve ukážou, KDO, KDY A JAK OBEC POŠKODIL A ČÍM. Co si myslet o větě p. starosty: „Chce řídit vše, zatím jen škodí.“ Kontrolní činnost je základem opoziční práce. Upozornění na nešvary, nezákonné chování, nedodržování platných zákonů nepovažuji za škození, ale za snahu o nápravu, která, jak se ukazuje, bude velmi složitá a zřejmě i nákladná.

Komentář p. Schubert: Pan Minář zapomíná na jednu věc: zastupitelům nedává informace, a když, tak jen ústně a to ještě nejsou úplné a tedy nejsou důvěryhodné. Odpuštění je možné, za minulostí je možno udělat tlustou čáru, ale to má v případě veřejných záležitostí smysl tehdy, když se usiluje o nápravu. V Malíně se však stále neinformuje, zamlčuje, zkresluje, neplánuje. Z toho důvodu je cena za zhotovení odpovědi na naše otázky a cena času, který strávíme nad vyjasňováním činnosti vedení obce přičitatelná na vrub tázaných, nikoliv tázajících se.

Zpět