MIKULÁŠSKÁ ANKETA - "Je starosta obce manipulátor?"

06.12.2016 00:00

MIKULÁŠSKÁ ANKETA

"Je starosta obce manipulátor?"

Našel jsem si čas a okopíroval jsem, zejména z řady  Malínských novin, sdělení starosty obce svým spoluobčanům. K tomu přidávám 30 znaků, podle nichž identifikujeme osobnost s manipulativními rysy. Za manipulátora považuje takovou osobnost, která vyhovuje alespoň deseti z níže uvedených znaků z knihy "Nenechte sebou manipulovat" autora NAZARE-AGA, Isabelle.
Prosím o vaše hodnocení osoby našeho starosty.

 

Malínské noviny 9/2010 (viz https://novymalin.cz/download/1056)

Vážení spoluobčané,
přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit...........
Některé obce jsou bohaté proto, že mají na svém území skládky, lomy, lázně, rozlehlé lesy, naše obec pak proto, že vzrůstá počet obyvatel, má svůj vodovod a kanalizaci, schopné předvídavé zastupitelstvo, pracovitou obec a Provozní Nový Malín s.r.o.
Hodně diskutovaný byl územní plán. Tento rozvoj celého území Nového Malína a Mladoňova - rozvojové plochy, které vzbuzovaly nejvíce emocí, představují pouze jeho malou část. Projednávání územního plánu trvá 2 roky, je zpracován s výhledem na 10 let a více. 
Potřeba bytového fondu, dle navrženého ÚP, je do r. 2015 pro 3.300 obyvatel a do roku 2025 pro 3.600 obyvatel.
S předpokládaným nárůstem počtu obyvatel o 600 projede za 15 let v r. 2025 o 200 aut více, celkový nárůst je o 3 %.

ÚP je nepolitická dlouhodobá záležitost a mají z něho postupně čerpat budoucí ZO
Nárůst obyvatel v době hojnosti nám zajistil trvalý příjem do budoucnosti. V současné době je námi zasíťováno 100 pozemků, na kterých se zahajuje výstavba a 70 bude připraveno na konci roku 2011. Podle poptávky se ročně v průměru postaví asi 17 RD, letos očekáváme pouze 10 RD. Pokud výstavbu nepřibrzdí krize, počet zasíťovaných pozemků pro RD vystačí do roku 2020 a navržené plochy v novém ÚP zůstanou nedotčeny.
Občan obce by měl být patriot, zapojit se do dění v obci a ne pouze kritizovat. Co děláme, děláme tak, aby se i nám samým zde žilo dobře. Rozvoj naší obce je vyvážený, podporujeme rozvoj s ohledem na zachování životního prostředí, potřeby občanů i celých rodin, reagujeme na průběh ekonomické krize. 
Vodovod, kanalizace, Provozní Nový Malín s.r.o. je naše rodinné stříbro, které neprodáváme, ale zdokonalujeme tak, aby se občan nestával sponzorem zahraničních firem, s únikem dividend a zisků do ciziny.
Na těchto stránkách jsem Vám v kostce představil činnost v uplynulém období a koncepci dalšího rozvoje.
Josef Minář, starosta obce
 

A o pět let později.......... Malínské noviny 2/2015 (viz https://novymalin.cz/download/4179)

Změna ve vedení obce - odvolání starosty Ing.Felkla 

Tento krok byl proveden ku prospěchu všech občanů tak, aby obec včetně PNM s.r.o. fungovaly maximálně efektivně a produktivně...
Poznal jsem charaktery lidí a jejich morální postoje. ..náš program jehož prioritou je spokojená obec...
Obecní společnosti musí být vždy řízeny obcí, tedy starostou.

Minář J. starosta obce
 

V témže roce na V. VZZO -21.10.2015 (viz https://novymalin.cz/download/2331)

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení Změny č. 1. ÚP obce  a určeného zastupitele obce Josefa Mináře pro spolupráci s pořizovatelem a projektantem.

V rozpravě dále zaznělo: 
Pan starosta odpovídá - 4 roky uběhly, a proto se pořizuje první změna.
Schubert: Chtěl bych se zeptat, co tedy bude zadáním změny ÚP? Starosta: Počkej,však uvidíš.
Schubert: Jak se bude pokračovat po tomto schválení? Starosta: Bude to stejné jako v minulých letech.
 

A o pár měsíců později................. Malínské noviny 2/2016 (viz https://novymalin.cz/download/13040)

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych reagoval na výzvu opozice  „Prosíme, pomozte nám“, která pod falešnou záminkou opět bojkotuje práci vedení a zastupitelstva naší obce při tvorbě územního plánu.

Na otázky, které kladou iniciátoři výzvy, již jim bylo odpovězeno a stejně se ptají stále dokola. Nyní když po 5 letech od schváleného ÚP hodnotíme síťování nových lokalit určené k zastavění RD, zjišťujeme zasíťování pouze 1 lok., a to na „Na Mlýně pro 9 RD“ a jedné rozestavěné pro 5 RD „K Hájovně“, ostatní zůstali nedotčené.
Není to ani jedna desetina celkové plochy určené zástavbě RD.

ÚP představuje vyvážený rozvoj celé obce, nikoliv pár překroucených výrazů. Toto je skutečnost a ne výmysl skupiny lidí...

Josef Minář, starosta obce

 

A o pár měsíců později...

Dne 14.7.2016 
Odbor strategického rozvoje,územního plánování a investic MěÚ Šumperk obdržel  oficiální žádost Obce Nový Malín (pozn.  bez projednání,oznámení,zveřejnění apod.) o pořízení Územní studie lokality SV10 dle platného ÚP Nový Malín. (pozn. platný ÚP udává 70 RD, viz Tab. B.3.5.   Navržené plochy smíšené obytné - venkovské, platný ÚP str. 52 – viz https://novymalin.cz/download/2059)
Tato studie je podmínkou k tomu, aby se plocha SV 10 mohla zastavovat, rozuměj, aby Provozní Nový Malín s jednatelem a starostou v čele měla zase práci ku prospěchu nás všech.
 

1.12. 2016 na webu Zdravá obec zveřejněno (viz https://zazdravouobec.webnode.cz/news/seznam-navrzenych-zmen-pro-uzemni-plan-noveho-malina/):

Grafický příspěvek sdružení Za zdravou obec k podstatným záležitostem obce, územnímu plánu
-          jaké požadavky na změnu ÚP uplatnila Obec Nový Malin?

„Seznam navržených změn pro územní plán Nového Malína“, zachycující seznam zveřejněných změn v grafické (mapy) a číselné (rozlohy ploch změny) podobě. 

Příspěvek je uveden v rubrice „Územní plán“.
 

Vaše hodnocení

Otázkou není, zda starosta úmyslně uváděl občany obce v omyl - to jednoznačně plyne z jeho sdělení.
Otázkou, kterou bych vám chtěl položit v Diskuzním okénku tohoto webu, je vaše odpověď na to, zda starosta obce Nový Malín je manipulátor.
Proto si zkuste odpovědět na tyto otázky (za manipulátora se považuje taková osobnost, která vyhovuje alespoň deseti z níže uvedených znaků):

 1. Je egocentrický.
 2. Přenáší zodpovědnost ze sebe na druhé.
 3. Navozuje u oběti pocit viny.
 4. Nesděluje jasně své požadavky, potřeby.
 5. Odpovídá většinou neurčitě.
 6. Mění své postoje podle situace a podle osoby, s níž právě komunikuje.
 7. Své potřeby zakrývá logickými důvody.
 8. Požaduje od druhých dokonalost, neměnnost názorů apod.
 9. Zpochybňuje kvality druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem.
 10. Rád komunikuje nepřímo. Přes třetí osobu, telefonicky, písemně apod.
 11. Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost. Rozděluje, aby mohl lépe panovat.
 12. Často ze sebe dělá oběť, aby ho ostatní litovali.
 13. Nedbá na žádosti druhých, přičemž tvrdí pravý opak.
 14. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb.
 15. Citově či jinak vydírá nebo vyhrožuje. Skrytě nebo otevřeně.
 16. Často mění téma uprostřed hovoru.
 17. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám.
 18. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se tak vyvolat dojem, že „má navrch“.
 19. Lže.
 20. Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu. Překrucuje a interpretuje výroky druhých.
 21. Závidí třeba i osobám velmi blízkým.
 22. Nesnáší kritiku. Dokáže popírat zcela zřejmá fakta.
 23. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.
 24. Často vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.
 25. Jeho slovní projev zní logicky, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku.
 26. Dává dary, snaží se zalíbit, lichotí a nečekaně projevuje drobné úsluhy.
 27. V jeho přítomnosti se ostatní cítí nepříjemně a nesvobodně.
 28. Jde naprosto důsledně za svým cílem, ovšem na úkor druhých.
 29. Přiměje oběť k jednání, kterého by o vlastní vůli nejspíš nedopustila.
 30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.


Miroslav Vinkler

Zpět