Výzvy informativní schůzky o územním plánu

10.06.2016 00:01

Dne 7. 6. 2016 se v jídelně ZŠ Nový Malín konala informativní schůzka o změně č. 1 územního plánu Nový Malín.

Na prvním místě poděkování: obci, že schůzku zorganizovala, že přijeli pánové ze Zlína v čele s panem architektem Dujkou a všem, kteří se schůzky zúčastnili a těm, komu není lhostejný směr vývoje Nového Malína.

Referující byl Ing. arch. Dujka, zhotovitel připravované změny č. 1 územního plánu Nový Malín. Referát byl složen z poznámek k legislativě zabývající se územním plánem, komentářů k fotkám novější zástavby Nového Malína a z předvedení několika návrhů na změnu územního plánu. Po referátu následovaly dotazy z řad veřejnosti, směřované jak na pana Dujku, tak na pana starostu a paní místostarostku.

Schůzka trvala od 16:00 do 19:00. Účastnilo se cca 50 lidí. Byly vyhlášeny dvě přestávky. Při každé ubyli účastníci. Závěrečná třetina byla v komorním obsazení. Pan Minář přišel po zahájení a odešel při druhé přestávce. Po místnosti kolovala prezenční listina. Ze zastupitelů jsem zaznamenal pouze paní Tylovou, pány Mináře, Smolichu, Langera, Vranu, Pospíšila a Schuberta. Ze stavební komise a komise životního prostředí jsem nezaznamenal nikoho. Schůzku zahájil a trochu řídil pan Pánek. Byla pozvána i paní pořizovatelka, ale omluvila se pro nemoc.

Níže v několika bodech vylíčím, co mě na schůzce zaujalo a doplním to vlastním komentářem (nečiním si nárok na doslovnou interpretaci; pokud by bylo něco zkomoleno, očekávám, že mě znalí opraví):

1) V referátu zaznělo: Projektant je ochránce veřejného zájmu a veřejný zájem je něco jiného jak zájem veřejnosti.
K tomu bych chtěl doplnit, že návrhy na změnu územního plánu vychází z pohnutek jedinců či menších skupin. Kritériem má být co prospěje Malínu, tj. jeho životnímu prostředí, obyvatelstvu a ekonomice. Vše musí být v rovnováze. Pokud zastupitelstvo v územním plánu ponechá návrh změny, který je protlačován vlivnou osobou, ale např. popře zájem většiny obyvatelstva, je to špatné zastupitelstvo a vytvoří v obci velké napětí. Zastupitelé by se tedy měli naučit posuzovat požadavky na změny objektivně a k tomu by měli dostat školení, mají velkou zodpovědnost. Územní plán přece dělají pro Malín a ne pro jednoho člověka či malou skupinu deseti lidí.
Ještě doplním zajímavý článek na téma co to je veřejný zájem https://ihned.cz/c1-59909370-nejvyssi-spravni-soud-definoval-verejny-zajem. V článku je popisován případ, kde se především řešilo, zda může být veřejný zájem ochrany zvláště chráněných živočichů méně významný jak zájem na výstavbě bytů. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu musí být veřejný zájem výslovně formulován ve vztahu ke konkrétní posuzované záležitosti a musí být přesvědčivě odlišen od zájmu soukromého. Závěr soudu zněl: „V posuzovaném případě je nesporným veřejným zájmem ochrana zvláště chráněných živočichů, protože napadené správní rozhodnutí je rozhodnutím o udělení výjimky z obecného zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje těchto živočichů, přičemž předmětná výjimka byla udělena soukromé společnosti, která hodlá realizovat svůj investiční záměr, jehož cílem je s největší pravděpodobností její zisk. Skutečnost, že vedlejším důsledkem podnikatelské činnosti osoby zúčastněné na řízení je uspokojení bytové potřeby jejích zákazníků, ještě nemusí vytvářet odpovídající sociální veřejný zájem.“
Z Wikipedie:
Lippmannova definice: Veřejný zájem je zřejmě tím, co by si lidé vybrali, kdyby viděli jasně a racionálně, a jednali nezaujatě a benevolentně.
Na veřejný zájem se odvolává celá řada zákonů, Ústavou a Listinou práv počínaje, definován však v legislativě není.
Pokud se tedy někdo při obhajobě územního plánu bude zaštiťovat veřejným zájmem, máme se na co těšit.

2) Územní plán je do 3 let soudně přezkoumatelný. Připravuje se novela, která lhůtu sníží na půl roku.
I kdyby pak byla v územním plánu chyba, platí, stejně jako zákon, dokud se neprovede jeho změna.

3) Předpokládá se, že do října 2016 bude dokončen návrh zadání změny č. 1 ÚP Nový Malín. Do konce dubna 2017 by měla být zapracována vyjádření dotčených orgánů a připomínky ostatních a předloženo zastupitelstvu ke schválení zadání.

4) Zpráva o uplatňování územního plánu musí být pro Nový Malín vypracována
K tomu mé poznámky. Je na pováženou, že pořizovatel tvrdil: „Odhlasuje-li si zastupitelstvo do 4 let od schválení ÚP, že pořídí změnu ÚP, nemusí být Zpráva vypracována.“ ZO schválilo ÚP Nový Malín 28. 11. 2011. Zpráva tedy měla být vypracována do konce roku 2015. Význam zprávy a její neprovedení vystoupí se všemi vykřičníky, když se nahlédne do vyhlášky 500/2000, kde se v § 15 píše co vše má zpráva obsahovat. Vyjímám:
- vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území
- prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona
- pokyny  pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny
- návrh na pořízení nového územního plánu, pokud … vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu
Např. Šumperk Zprávu má: www.sumperk.cz/filemanager/files/file.php?file=132537
Zpráva měla být k dispozici při rozhodování, zda změnu ÚP Nový Malín provádět. Nyní, kdy je pořízení změny odhlasováno a jsou sebrány požadavky na změnu, bude pořizovatel postaven před nelehký úkol vyslovit nezávislý výrok.
Můžeme se pokusit předpovědět jak pořizovatel bude obhajovat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch. Něco již naznačil pan architekt – člověk si koupí několik sousedních parcel, ale postaví na nich jen jeden dům. Zpracovatel pak všechny takové parcely označí jako zastavěné. Dalším argumentem bude strmý nárůst počtu obyvatel a domů v Malíně. K počtu obyvatel viz článek https://zazdravouobec.webnode.cz/news/pocet-obyvatel-a-domu-v-novem-maline/ Znovu je však třeba připomenout, zda je zájem vymezovat další zastavitelné plochy obhajitelný v kontextu tří pilířů – životního prostředí, stávajícího obyvatelstva a ekonomiky. Argumentem pro konec vymezování dalších zastavitelných ploch byla v minulosti i chybějící infrastruktura (obchody, parky, školky, školy, sportovní zařízení, kulturní zařízení, …). Z úst pana architekta však zazněl protiargument: „Další infrastruktura není tolik potřebná, obyvatelé stejně většinu/vše řeší v Šumperku.“ A jsme u toho: „Kam směřujeme, zůstane Malín samostatný, bude z nás součást Šumperka?“

5) Komentář k několika ulicím v Novém Malíně
Byl proveden v podtextu otázky, zda parcelace a stavby vyhovují požadavku ÚP na bydlení venkovského charakteru. Na fotkách města Holešova a vesnice Malína bylo ukázáno, že není rozdílu. Byly ukazovány ulice, kde jsou domy jednotné a vyvolávající pocit harmonie, jinde kombinace, které se k sobě nehodí a člověka z dlouhodobého hlediska zatěžují a rozlaďují. Ulice, hustota, uspořádání a tvar domů nejsou dány územním plánem, ale architektem, který zpracovával územní rozhodnutí a navrhoval domy a samozřejmě investorů a stavebních úřadů co povolí. Jistě se k problému co v obci může stát, má právo vyjadřovat stavební komise, zastupitelstvo a v neposlední řadě veřejnost a sousedé. Investor by se pak měl chtít dohodnout. Je však neoddiskutovatelné, že investor by měl již při koupi parcely vědět, co na ní může postavit, aby nekupoval zajíce v pytli a neměl by chtít dodatečně změkčovat podmínky kladené na jeho stavbu.

6) Z diskuze

6a) Výrok pana Mináře – rozšiřovali jste lživý žlutý leták, který byl poplašným sdělením
Komentář: pan Minář měl pravděpodobně na mysli leták, nadepsaný „Prosíme, pomozte nám“ (jeho znění je na stránce https://zazdravouobec.webnode.cz/news/zajem-malinaku-o-jejich-obec-roste/. Touto cestou bych chtěl vyzvat pana Mináře, aby upřesnil, co je v letáku lživé a zkusil to nějak prokázat.
Leták tvrdí:

 • Bez projednání s veřejností se připravuje změna územního plánu obce. Schválení pořízení změny ÚP na říjnovém zasedání loňského roku pan Minář nemůže považovat za projednání s veřejností. Návrh usnesení nemůže snad považovat za dotaz položený veřejnosti, zda chce měnit územní plán. Zastupitelé snad ani v jeho očích nejsou veřejnost. Oni ji sice zastupují, ale rozhodně za týden, či jak dlouho před zastupitelstvem se vědělo, že se bude hlasovat o pořízení změny ÚP, jí to nemohli zprostředkovat, nehledě na to, že těch 9 žádostí o změnu ÚP, které podle důvodové zprávy k VZZO, tehdy bylo známo a nejspíše bylo důvodem, proč se změna žádá, bylo poskytnuto až po urgenci opozice a to pouhý jeden den před konáním VZZO!
 • Územní plán se připravuje s výhledem alespoň na 10 let. Toto p. Minář nemůže považovat za lež. Minimálně tak dlouhá životnost se malínskému ÚP dávala na veřejném projednání návrhu ÚP v jídelně školy před cca pěti lety.
 • Má-li být územní plán základním dokumentem, ze kterého se rozvoj území obce odvíjí, musí s ním souhlasit nejen zastupitelé, ale také většina občanů naší obce. Základním dokumentem skutečně je. A byl by to divný starosta, kdyby něco prosazoval proti většině.
 • Nechceme žádné překvapení jakými jsou skládky odpadů, další zábory půdy pro výstavbu,
  další devastaci krajiny. Chceme zdravé životní prostředí pro sebe i své děti, chceme důstojný život.
  Toto nejsou tvrzení, to je přání. A pokud považuje p. Minář slova „skládky odpadů“ za poplašná, ať se zamyslí nad tím, jak poplašně zní „plochy pro budovy pro nakládání s odpady“, které jsou mezi 28 body změn ÚP.
 • Ať nám vedení obce sdělí „Proč se mění územní plán obce?“ To je legitimní přání a znovu se vracím k tomu, že 9 ani 28 bodů a navíc vše neoficiální a na VZZO v Mladoňově popřené, není tou správnou odpovědí. Kdybychom odpověď znali, vězte, že se neptáme.
 • Ať nám vedení obce sdělí „Proč se nás nikdo nezeptal na náš názor?“ Jako vysvětlení, že ani toto není lež viz komentář k „Bez projednání s veřejností …“
 • Ať nám vedení obce sdělí „Kdo a proč rozhoduje bez názorů veřejnosti o tom, jak bude obec vypadat?“ Nebo myslíte, že rozhodujete podle názorů veřejnosti? Nebo si myslíte, že ÚP veřejnost nepotřebuje, že se ÚP může udělat podle toho jak si to myslí pár lidí, kteří podali návrhy na změny? Co když většina obyvatel má velice ztrpčený život ve vlastní obci již za současného ÚP?
 • Ať nám vedení obce sdělí „Jaké návrhy a z jakých důvodů byly zadány pro vypracování změny územního plánu obce a co to pro nás znamená?“ Pokud toto nebude na příštím VZZO kompletně vyjmenováno a vysvětleno, není se možno bavit o transparentnosti. V zadání se tyto požadavky stejně objeví, nebude to tedy vyzrazení žádného tajemství.

Pane Mináři, co je na letáku lživého?

6b) Otázka: Vady startu ÚP: Nikdo si nepoložil otázku, jak bude Malín vypadat. Odpověď: Toto není věcí ÚP, ale strategického plánu.
Komentář: Toto zní velice strašidelně. My nemáme plán kam má Malín směřovat, my se pouštíme do experimentu změnu ÚP odstartovat a dávat do ní požadavky jak nás napadne a pak nám z toho něco náhodného vyjde?!

6c) Územní studie na SV10 – existuje-li? Je dům na SV10 legálně?
Odpověď: Podívejte se na stránky Ústavu územního rozvoje, tam je evidence územně plánovací činnosti. Jak bylo řečeno, ÚP je jako zákon, bez jeho změny se mu nelze protivit. Dům tam tedy byl postaven v rozporu s ÚP. Stavební úřad jej však povolil a stavebník jej postavil v dobré víře. Tedy jej nikdo nemůže požadovat zbourat a zůstane stát.
Komentář: Evidence územně plánovací činnosti v ČR (včetně územních studií je dostupná ze stránky: https://www.uur.cz/default.asp?ID=966. Seznam ÚPD a ÚPP pro Nový Malín je na stránce: https://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu1.asp?KODOB=10781. Žádná územní studie se v seznamu nevyskytuje, tedy studie neexistuje.
Pozor na to, územní studie však není závazná! Stačí odůvodnění, proč se od ní plán a realizace  odchýlily! Viz https://www.uur.cz/1000-otazek/?action=heslo&id=205&IDtema=28 otázka 1.

6d) Může na „veřejných prostranstvích“, která musí být zřizována podle vyhlášky 501/2006 (Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace) být asfaltová manipulační plocha, trafostanice, vrt pro získávání pitné vody do obecní vodovodní sítě jak jsme toho svědky na plochách označených jako ZV v lokalitě „U poldru“?
Odpověď: Veřejná prostranství jsou podle zákona o obcích všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Může tedy být, že nebude kde parkovat a bude potřeba zřídit parkoviště na těchto plochách…
Komentář: Podle zákona o obcích je veřejným prostranstvím i ulice. Podle vyhlášky, kterou se přikazuje zřídit k zastavitelné ploše i veřejné prostranství, však na takovém veřejném prostranství nesmí být komunikace. Podle zákona 13/1997 o pozemních komunikacích se komunikací myslí (§ 2): (1) Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. (2) Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie: a) dálnice, b) silnice, c) místní komunikace, d) účelová komunikace. Parkovištěm pak (§ 12): (6) Veřejné parkoviště je stavebně a provozně vymezená plocha místní nebo účelové komunikace anebo samostatná místní nebo účelová komunikace určená ke stání silničního motorového vozidla. Z toho tedy usuzuji, že parkoviště je komunikací a proto na plochách veřejného prostranství, vyčleněných podle vyhlášky, být nesmí. Navíc v ÚP Nový Malín, v lokalitě „U poldru“ jsou takové plochy označeny jako „plocha zeleně na veřejných prostranstvích“. Asfaltová manipulační plocha by tedy podle mě měla uvolnit místo zeleni a vzhledem k definici veřejného prostranství „… přístupné každému bez omezení …“ by na našich veřejných prostranstvích neměl být ani vrt s ochranným pásmem a dovolím si tvrdit, že by tam neměla být ani trafostanice.

7) Závěrečné poznámky a žádosti

7a) Na stránce https://zazdravouobec.webnode.cz/news/pozvanka-na-informativni-schuzku-o-zmene-uzemniho-planu-novy-malin/ je uvedeno, že obsahem referátu pana architekta bude i odpověď na dotazy, které občané podali na obecní úřad. Jedním z dotazů bylo: „Jaké žádosti o změnu územního plánu Nový Malín byly předloženy, z jakých důvodů a co to pro nás znamená?“ V referátu byl vyjmenován jen zlomek toho, co mi bylo doručeno jako odpověď na podobnou žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Lze to tedy kvalifikovat jako nesplnění zadání? Když se k tomu ještě přičte nevyhovění pana Mináře a paní Tylové jednoduché žádosti pana Langera na vyjmenování návrhů, které podala sama obec, je třeba odpovědět kladně.
Vzhledem k tomuto informačnímu vakuu bych chtěl touto cestou požádat, aby na stránkách obce byly veřejně vyvěšeny všechny doručené požadavky na změnu a byly průběžně aktualizovány.

7b) Žádám, aby pro zastupitele a zájemce z řad veřejnosti bylo zorganizováno školení na téma metodika posuzování požadavků na změny územního plánu a vyhodnocování územního plánu. Rozhodnutí o území, zprostředkovaná územním plánem, jsou v drtivé většině nevratná a dalekosáhlá.

7c) Žádám, aby byl vytvořen (a to v součinnosti s veřejností!) strategický plán obce Nový Malín. (Ne)řídit obec tím způsobem, že ze sebraných návrhů na změnu ÚP něco/všechno vezmeme a ono něco vyjde je hazard s dopady na přírodní podmínky, obyvatelstvo i ekonomiku. K tomu výše, bod 6b.
Ke strategickému plánováni a rozvoji obce viz
https://www.mmr.cz/getmedia/45c58e5b-da4c-4210-a8da-6b29cb749989/Metodika_tvorby_PRO.pdf
https://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Rozvoj-obci/Elektronicka-metodicka-podpora-rozvojovych-dokumen
https://alkut.cz/regrozvoj/strat_plan_obce_mikroreg.pdf
https://www.regionalnirozvoj.cz/tl_files/soubory/Metodiky/metodika_planovani.pdf

7d) Vyzývám pana Mináře, aby rozvedl své tvrzení vyslovené na informativní schůzce o ÚP: „Rozšiřovali jste lživý leták, který byl poplašným sdělením.“ K tomu viz výše bod 6a.

7e) Žádám, aby bylo vedením obce oznámeno, co se zamýšlí s plochami nacházejícími se v prostorách lokality „U poldru“, „Pospíšilovo pole“ a „Zajícovo pole“, označenými jako "ZV" - plochy zeleně na veřejných prostranstvích.
K tomu výkres platného ÚP https://www.sumperk.cz/filemanager/files/file.php?file=57649

Jiří Schubert

Literatura ke změně ÚP:
https://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/21-zmena-up-13012015.pdf

Zpět